Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se platí převodem na účet Základní školy a mateřské školy v Sázavě, vždy do 15. dne v měsíci

Celodenní MŠ - 450 Kč za měsíc

Číslo účtu: 444506379/0800

Variabilní symbol dostanete ve třídě.

Osvobozen od úplaty bude dle vyhlášky č. 14/2005 §6 odst.5) zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle zákona č. 117/1995.

Dle zákona č. 561/2004 §123 odst.2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.